Käyttöehdot

VERKKOSIVUSTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT (JÄLJEMPÄNÄ “KÄYTTÖEHDOT”)

Kiitos, että vierailet verkkosivustollamme. Ole hyvä ja tutustu seuraaviin käyttöehtoihin huolellisesti, sillä ainoastaan niitä noudattaen voit, vierailijana tai rekisteröitynä käyttäjänä, käyttää verkkosivustoamme Gamblersmediamedia.com (jäljempänä “Verkkosivut” tai ”Gamblersmedia”). Avaamalla Verkkosivut ja/tai selaamalla niitä hyväksyt nämä Käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Verkkosivuja lainkaan.

Tietoa meistä
Verkkosivujen ylläpitäjä on Gamblersmedia.

1 – Yleiset ehdot
Nämä Käyttöehdot koskevat Verkkosivujen kaikenlaista käyttöä ja hyödyntämistä.

Verkkosivuilla tarjottuja palveluja ylläpitää Gamblersmedia sekä sen sivuyhtiöt, tytäryhtiöt tai yhteistyökumppanit.

2 – Verkkosivujen saatavuus
Verkkosivut saattavat väliaikaisesti olla poissa käytöstä ja varaamme oikeuden milloin hyvänsä ja mistä syystä tahansa keskeyttää Verkkosivuilla olevien palvelujen saatavuuden tai muuttaa niiden sisältöä ilman sinulle osoitettua erillistä ilmoitusta.

Ajoittain saatamme estää Verkkosivujen käytön joiltakin osin myös rekisteröityneiltä käyttäjiltä. Saatamme myös rajoittaa joidenkin sivustonkäyttäjien oikeuden päästä sivustolle kokonaan ilman erillistä ilmoitusta esimerkiksi väärinkäytösten johdosta.

3 – Verkkosivuilla esitettävän tiedon luotettavuus
Vaikka pyrimme varmistumaan siitä, että Verkkosivuilla esitettävä tieto on julkaisuhetkellä käyttökelpoista, virheetöntä sekä ajantasaista, Gamblersmedia ei anna minkäänlaisia takuita tai sitoumuksia siitä, että tällainen tieto olisi sellaisenaan luotettavaa, virheetöntä taikka täydellistä. Gamblersmedia ei ole vastuussa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka voi aiheutua Verkkosivuilla olevan tiedon käyttämisestä tai muista tällaiseen tietoon perustuvista toimista.

4 – Immateriaalioikeuksien suojaaminen
Gamblersmedia omistaa tai hallitsee lisenssin nojalla immateriaalioikeuksia Verkkosivuilla olevaan ja siellä julkaistavaan materiaaliin. Nämä oikeudet on suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännössä sekä kansainvälisissä sopimuksissa. Gamblersmedia pidättää oikeuden kaikkin tällaisiin immateriaalioikeuksiin itsellään.

Kaikki Verkkosivuilla mainostettujen tuotteiden valmistusmenetelmiin, ulkonäköön, tuotemerkkiin ja pakkaukseen kohdistuvat immateriaalioikeuksien loukkaukset on kielletty. Kiellettyä on myös Gamblersmedian tarjoamien tuotteiden kaikenlainen muokkaaminen tai muuttaminen ilman Gamblersmedian tai muun oikeudenhaltijan antamaa kirjallista suostumusta.

Voit tallentaa ja tulostaa jäljennöksiä Verkkosivuista yksityiskäyttöön. Kaikenlainen muu Verkkosivujen hyödyntäminen mukaan lukien niiden sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen (muuhun kuin edellämainittuun tarkoitukseen), edelleenluovuttaminen, sähköinen viestittäminen, uudelleen julkaiseminen, näytteille asettaminen tai julkinen esittäminen ilman Gamblersmedian antamaa kirjallista suostumusta on ankarasti kielletty.

Verkkosivuilla olevan tiedon käyttö olennaisessa määrin muun tietokannan luomiseen ja/tai tällaisen tietokannan julkaiseminen on kielletty ilman Gamblersmedian antamaa kirjallista suostumusta.

6 –Verkkosivujen sisällön hyödyntäminen
Verkkosivuilta peräisin olevan materiaalin kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Gamblersmedian antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Verkkosivuilla näkyviä tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muita immateriaalioikeuksien suojaa osoittavia tunnuksia on kunnioitettava.

7 – Virukset, tietomurrot ja muut tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset
Verkkosivujen tahallinen väärinkäyttö kohdistamalla niihin haitta- tai tuholaisohjelmia – mukaanlukien virukset, troijalaiset, madot, tuhopaketit, saastuneet tiedostot sekä kaikki muu ilkivaltainen tai teknologisesti vahingollinen materiaali – on kielletty. Verkkosivuihin, niiden sijaintipalvelimiin tai muihin Verkkosivuihin yhteydessä oleviin palvelimiin, tietokoneisiin tai tietojärjestelmiin kohdistuva luvaton tunkeutuminen tai tällaisen tunkeutumisen yrittäminen on kielletty. Palvelunestohyökkäyksen tai hajautetun palvelunestohyökkäyksen kohdistaminen Verkkosivuille on kielletty.
Jos toimit Käyttöehtojen kohdan 7 vastaisesti, asia saatetaan asianmukaisen viranomaisen tutkittavaksi. Avustamme viranomaisia asian tutkinnassa esimerkiksi luovuttamalla heidän pyytämiään tietoja toiminnastasi.

Gamblersmedia ei vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat seurausta hajautetuista palvelunestohyökkäyksistä, viruksista tai muista teknologisesti vahingollisista tiedostoista, jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi Verkkosivuilta, Verkkosivujen käytön seurauksena taikka niihin kytketyiltä verkkosivustoilta tapahtuvan tiedostojen lataamisen seurauksena.

8 – Muiden verkkosivustojen tai tiedostojen linkittämäinen Verkkosivuille
Kotisivuillemme on sallittua luoda linkkejä, jos linkittämisessä menetellään lain ja hyvän tavan mukaisesti, eikä näin toimimalla asiattomasti hyödynnetä tai vahingoiteta Gamblermedia mainetta. Linkittämistä ei saa tehdä tavalla, josta voitaisiin virheellisesti ymmärtää, että Gamblersmedia hyväksyisi, tukisi tai olisi millään tavoin tekemisissä linkittävän tahon kanssa, jos tällaista yhteyttä ei todellisuudessa ole olemassa. Paheksuttavaa, loukkaavaa, kiistanalaista tai immateriaalioikeuksia taikka muita oikeuksia loukkaavaa tai muutoin lainvastaista materiaalia sisältävien verkkosivustojen tai tiedostojen linkittäminen Verkkosivuille on kielletty.

9 – Verkkosivuilla olevat linkit
Jos Verkkosivuilla on linkkejä kolmansien tarjoamiin muihin verkkosivustoihin tai aineistoihin, ovat nämä linkit vain ilmoitusluonteisia. Tällaisen linkin olemassaolo ei ilmaise Gamblersmedian nimenomaista eika epäsuoraa hyväksyntää tai tukea kyseiselle sivustolle tai kyseisen sivuston ylläpitäjälle taikka kyseisellä sivustolla tarjottavalle tuotteelle tai palvelulle. Gamblersmedialla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tällaisten verkkosivustojen tai aineistojen sisältöihin eikä Gamblersmedia siten vastaa miltään osin niiden käytöstä johtuvista tai niiden sisältämään tietoon perustuvista menetyksistä tai vahingoista.

10 – Muutosten tekeminen Verkkosivuihin
Gamblersmedia varaa oikeuden tehdä milloin tahansa ja mistä syystä tahansa muutoksia Verkkosivuihin, Tietosuojaselosteeseen, menettelytapoihinsa tai näihin Käyttöehtoihin. Verkkosivujen käyttäjää koskevat kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot. Tästä syystä sinun tulisi säännöllisesti tutustua ajantasaisiin Käyttöehtoihin.

11 – Vastaaminen vaateisiin ja Gamblersmedian puolustaminen
Jos Gamblersmediaille esitetään tuomioistuimessa vaatimuksia, jotka perustuvat väitteeseen, että olet käyttänyt Verkkosivuja näiden Käyttöehtojen vastaisesti (mukaan lukien se, mitä immateriaalioikeuksien suojaamisesta 5-kohdassa mainitaan) taikka käyttäessäsi Verkkosivuja muutoin loukannut kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai syyllistynyt kunnianloukkaukseen, sinun tulee omalla kustannuksellasi puolustaa Gamblersmediaia ja vastata näihin vaatimuksiin kyseisessä oikeudenkäynnissä asian edellyttämässä laajuudessa.

12 – Vastuunrajoitus
Verkkosivut ja niiden sisältö tarjotaan käyttöösi pääosin maksutta. Gamblersmedia ei vastaa mistään sinulle tai jollekin kolmannelle taholle aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta, joka saattaa johtua Verkkosivujen tai niiden sisältämän tiedon käytöstä. Verkkosivut on tarkoitettu täysi-ikäisten ja täysivaltaisten henkilöiden käyttöön. Sivustoilla on materiaalia vedonlyöntiin liittyen. Mikäli Gamblersmediain tietoon tulee, että joku palvelun käyttäjä on alaikäinen, vajaavaltainen, peliongelmainen tai muulla tavalla kykenemätön käyttämään materiaalia vastuullisesti, johtaa se välittömään tunnusten poistamiseen ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä Verkkosivuja hyväksyt nämä Gamblersmedian asettamat Käyttöehdot ja vastuunrajoitusehdot sinua sitoviksi. Gamblersmedia varaa oikeuden muuttaa Käyttöehtoja sekä vastuunrajoitusehtoja. Ehtoja muuttaessaan Gamblersmedia julkaisee tästä kertovan ilmoituksen Verkkosivuilla. Gamblersmedia ei vastaa minkään sivuilla olevan vedonlyöntivihjeen oikeellisuudesta eikä siitä, että missään sivustolla olisi ns. ”varmoja” vedonlyöntikohteita. Sama koskee niin ilmaisia kuin mahdollisia maksullisia vihjeitä. Jokainen sivuston käyttäjä vastaa itsenäisesti pelaamisestaan. Gamblersmedia pyrkii kohtuullisessa määrin varmistamaan, että Verkkosivut ovat saatavilla ja toimivat asianmukaisesti. Internetin luonteesta johtuen Gamblersmedia ei kuitenkaan voi taata, että Verkkosivut toimisivat aina viiveettä, keskeytyksettä tai virheettömästi.

Gamblersmedian mainonnassa ei anneta vääriä tietoja tai väärää kuvaa todellisista mahdollisuuksista voittaa. Gamblersmedia välttää mainonnassaan pelaamisen ihannointia eikä mikään mainonta tule antamaan ymmärtämään, että pelaaminen voi olla täysin riskitöntä. Gamblersmedian markkinointiviestintää ei kohdisteta kuluttajaryhmiin, jotka ovat erityisen haavoittuvia ikänsä, sosiaalisen asemansa tai muun ominaispiirteensä osalta. Tällaisia ovat mm. lapset ja ongelmapelaajat. Jokainen Verkkosivujen käyttäjä sitoutuu samaan asiaan.

13 – Oikeuksista luopuminen
Vaikka Gamblersmedia joskus jättäisi reagoimatta Kayttöehtojen vastaiseen toimintaan, Gamblersmedia ei luovu kuitenkaan oikeudestaan turvautua käytössään oleviin oikeussuojakeinoihin myöhemmin, jos käyttäjä on toiminut Käyttöehtojen vastaisesti.

14 – Yleistä
Vaikka jokin yksittäinen Käyttöehtojen kohta katsotaan joltain osin pätemättömäksi, mitättömäksi tai muutoin sitomattomiksi, ei tällä ole vaikutusta muiden ehtojen sitovuuteen.
Verkkosivut tarjotaan käyttöösi “sellaisena kuin ne ovat” eikä Gamblersmedia anna minkäänlaisia takeita tai sitoumuksia Verkkosivujen taikka niillä olevan tiedon tai muun sisällön virheettömyydestä tai täydellisyydestä taikka siitä, etteivät Verkkosivut sisältäisi vikoja taikka viruksia.

15 – Toimivaltainen tuomioistuin ja sovellettava laki
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisessä oikeusasteessa Helsingin käräjäoikeudessa.
Kaikissa Verkkosivuilla olevaan materiaaliin liittyvissä kysymyksissä kehotamme ottamaan yhteyttä:

16 – Henkilötietojen käyttö
Gamblersmedia käsittelee henkilötietoja Suomen henkilötietolain ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tarkoituksenamme on tarjota Sinulle tehokasta ja yksilöllistä viihdettä vieraillessasi verkkosivuillamme.

Mahdollistaaksemme tämän saatamme pyytää Sinua luovuttamaan henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä nimeäsi, syntymäaikaasi, sähköpostiosoitettasi sekä postiosoitettasi. Kun tietojen pyytäminen on tarpeellista, sitoudumme noudattamaan korkeinta mahdollista tietosuojatasoa henkilötietojesi asianmukaiseksi suojaamiseksi. Emme kerää mitään tietoja ilman suostumustasi. Saatamme silloin tällöin käyttää luovuttamiasi henkilötietoja markkinointitarkoituksiin (esimerkiksi kehittääksemme tai tarjotaksemme verkkosivuillamme vieraileville uusia palveluita tai ilmaistuotteita). Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja tuotteitamme saamamme palautteen perusteella ja saatamme jakaa tämän palautteen myös muiden tahojen kanssa. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille muutoin kuin antamallasi nimenomaisella suostumuksella.

Toimimme yksinomaan suostumuksesi nojalla

Sinulle kerrotaan aina etukäteen, mikäli Gamblersmedia tarvitsee henkilötietojasi yksilöimiseesi tai ottaakseen Sinuun yhteyttä. Tavallisesti henkilötietojasi pyydetään silloin, kun rekisteröidyt johonkin palveluumme tai järjestämäämme kilpailuun. Gamblersmedia pyytää Sinulta aina suostumuksesi ennen henkilötietojesi käsittelemistä. Jos et halua antaa suostumustasi, emme käsittele henkilötietojasi lainkaan. Luovuttamiasi henkilötietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, jotka Sinulle ilmoitetaan henkilötietojasi pyydettäessä. Sinulle tarjotaan mahdollisuus peruuttaa antamasi suostumus jokaisen Sinulle lähettämämme viestin tai muun yhteydenottomme yhteydessä.

Noudatamme lakia

Tässä tietosuojaselosteessa todettujen seikkojen ohella Gamblersmediamedia luovuttaa henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sitä edellyttäessä, Gamblersmedian oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja puolustamiseksi tai asiakkaidensa ja muiden verkkosivustonsa käyttäjien turvallisuuden suojelemiseksi. Gamblersmedia toimii kaikissa tapauksissa Suomen henkilötietolain mukaisesti. Noudatamme huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa käsitellessämme tai luovuttaessamme henkilötietoja.

Evästeiden käyttö

Oikeutesi
Voit milloin tahansa pyytää tarkastettavaksesi itseäsi koskevat rekisteriimme merkityt henkilötiedot. Tämä oikeus on käytettävissäsi ilman maksua kerran vuodessa. Gamblersmedia korjaa pyynnöstäsi myös kaikki rekisteriimme merkityt virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietoturva
Gamblersmedia sitoutuu toteuttamaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin tai vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Huomaathan, että Internet-yhteydet eikä sähköpostiliikenne, jota hyödyntämällä luovuttamasi henkilötiedot verkkosivuiltamme välitetään eteenpäin, ei koskaan ole täysin käyttövarma tai virheetön.

Yksityisyytesi suojaaminen
Jos uskot, että Gamblersmedia ei jossakin tapauksessa ole toiminut tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ole hyvä ja ota yhteyttä. Ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin kaikkien ongelmien korjaamiseksi.

17 – Keskustelualueen säännöt
Foorumi on 100% asiallinen ja sääntörikkeisiin sekä jäsenien keskinäisiin välienselvittelyyn puututaan välittömästi! Lisäksi ehdottoman kiellettyä on kaikki rikoslain vastaiset tapahtumat, kuten kiihottaminen kansanryhmiä vastaan, lapsiporno jne… Pidetään foorumi ystävällisenä, mielipidevapaana, kohteliaana ja tyylikkäänä!

Esimerkkejä, millaiset viestit poistetaan heti (katso myöhemmin rangaistukset)!
– Ihmisten arvostelu rotuun, syntyperään, sukupuoleen tai muuhun niihin rinnastettavassa asiassa
– Rahan lainaamisyritykset
– Kaikki mainokset
– Muiden haukkumiset, riidanhastot yms
– Spämmiviestit eli viesti, joka laitetaan minuutissa sataan kertaan eri paikkaan

RANGAISTUKSET

Mikäli sivuston- tai keskustelualueen sääntöjä rikotaan, vaihtoehtoisina rangaistuksina tulee kyseeseen

a) Keltainen kortti

Moderaattori voi antaa jäsenelle keltaisen kortin sääntöjen rikkomisesta. Kortin antaessa moderaattori päättää, onko kortti voimassa tunnin, päivän, viikon vai kuukauden. Kortti näkyy jäsenen nimen vieressä niin kauan kuin se on voimassa. Keltaisen kortin aikana jäsen voi kirjoittaa jne normaalisti.

b) Punainen kortti

Punainen kortti tulee eetteriin joko suoraan tai kahdesta keltaisesta! Punainen kortti näkyy samanlailla kuin keltainen kortti ja lisäksi sillekin määritellään kesto. Eroavaisuutena on se, että punaisen kortin saava henkilö ei pysty osallistumaan keskusteluihin ollenkaan vaan ainoastaan seuraamaan niitä.
Molemmat kortit poistuu automaattisesti asetetun ajan umpeuduttua!

c) Banni

Pahimmat spedeilyt ja sääntörikkeet johtaa välittömään banniin! Se tarkoittaa sitä, että henkilön IP-osoite tukitaan, käyttäjätunnus lukitaan jne. Banni on elinkautinen!

d) kurinpitoryhmä

Mikäli joku kokee suurta vääryyttä rangaistuksensa kanssa niin valitukset voi osoittaa kurinpitoryhmälle osoitteeseen support@gamblers.fi. Sieltä ne käsitellään jos käsitellään!

Gamblersmedia

support@gamblers.fi

Päivitetty tammikuussa 2015

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.